2021 Best China Laser Equipment Manufacturer, looking for wholesalers, agents all over the world.
TS3015 süýümli lazer kesmek
lazer kebşirleýji maşyn
lazer arassalaýjy maşyn
Süýümli lazer bellik enjamyny bölüň

Biz hakda

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd.

Jinan Gold Mark CNC Machinery Co., Ltd., maşynlary aşakdaky ýaly gözlemekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly senagat kärhanasydyr: Lazer Engraver, Süýümli lazer bellik enjamy, CNC marşrutizatory.Önümler mahabat tagtasynda, senetçilik we galyp, arhitektura, möhür, bellik, agaç kesmek we oýmak, daş bezegi, deri kesmek, egin-eşik senagaty we ş.m. giňden ulanyldy.Halkara ösen tehnologiýany siňdirmek esasynda müşderilere iň ösen önümçilik we satuwdan soň iň oňat hyzmat hödürleýäris.Soňky ýyllarda önümlerimiz diňe Hytaýda däl, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn gündogar, Europeewropa, Günorta Amerika we beýleki daşary ýurt bazarlarynda-da satyldy.

Koprak oka

Lazer enjamlarynyň görnüşleri

Wideo nusgalary
X
zawod01
zawod02
2
1
El bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn näme?

El bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn näme?

El süýümli lazer kebşirleýiş enjamy lazer kebşirleýiş enjamynyň täze nesli.Kontakt däl kebşirleme degişlidir.Amal wagtynda basyş talap etmeýär.içindäki materialy eredýär, soňra bolsa kebşirlemek üçin sowadýar we kristallaşýar.El bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn ...
Lazer kesýän maşyny bilýärsiňizmi?

Lazer kesýän maşyny bilýärsiňizmi?

Süýümli lazer kesiji maşyn uçar kesip bilýär, şeýle hem kesiji gaýtadan işlemegi hem ýerine ýetirip biler we demir plastinka we beýleki ýokary takyk kesiş üçin amatly gyrasy arassa, tekiz, mehaniki gol bilen birleşdirilen, asyl ýerine derek üç ölçegli kesiş bolup biler. bäş okdan import ...
CO2 lazer kesmek we oýmak maşynynyň artykmaçlyklary näme?

CO2 lazer kesmek we oýmak maşynynyň artykmaçlyklary näme?

CO2 lazer kesiji maşyn, kesmek we oýmak üçin CO2 lazer tehnologiýasyny kabul edýän materiallary kesmek we oýmak üçin CNC lazeridir.CO2 lazer kesýän maşynlar hem oýup bilýändigi sebäpli, CO2 lazer kesýän maşynlara CO2 lazer nagyş maşynlary ýa-da CO2 la ...
Geliň, Orta güýz festiwalyny bilelikde belläliň!

Geliň, Orta güýz festiwalyny bilelikde belläliň!

“Zhong Qiu Jie”, Orta güýz festiwaly hökmünde hem tanalýar, Aý senenamasynyň 8-nji aýynyň 15-nji güni bellenilýär.Maşgala agzalarynyň we ýakynlarynyň ýygnanyşyp, aýyň dolulygyna lezzet almagyň wagty - bolçulygyň, sazlaşygyň we şowlulygyň nyşanydyr.Wagtal-wagtal ...
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!